Wody mineralne i lecznicze

źródło wody mineralnej

Wody podziemne w zależności od miejsca zalegania i otoczenia mają różne właściwości lecznicze. Na stopień mineralizacji i skład chemiczny ma wpływ środowisko skalne, głębokość złoża i czas przebywania tu wody.
Czynnikiem klasyfikującym wody jest procentowa zawartość minerałów, czyli ilość osadu uzyskana z odparowania 1 litra wody. Na tej podstawie wody podziemne można podzielić na trzy grupy:

 • wody naturalne i słodkie - zawierające mniej niż 0,5g osadu na litr wody.
 • akratopegi - zawierające osad w przedziale od 0,5 do 1 g na litr wody.
 • wody mineralne - zawierające ponad 1 g minerałów na litr wody.

Geneza postania wód mineralnych

złoża wód mineralnych

Wody opadowe przedostając się do szczelin skalnych tworzą zamknięte złoża. Składniki chemiczne zawarte w skałach są wypłukiwane przez wodę powodując nasycenie jej minerałami. Siła infiltracyjna wody zależy od stopnia nasycania jej CO2, w zależności od stężenia może mieć właściwości słabego kwasu węglowego, który stopniowo rozpuszcza niektóre składniki skał. Rodzaj podłoża skalnego decyduje o tym jakie składniki mineralne nasycą wodę. Przykładowo, skały wapienno-magnezowe dostarczają wodzie jonów: Mg2+ ,Ca2+.

Wody mineralne z różnych źródeł zawierają większe lub mniejsze stężenie wszystkich pierwiastków występujących w przyrodzie. Możemy tu wyróżnić kilka grup:

 • makroelementy czyli pierwiastki główne: wodór, tlen, węgiel, sód, siarka, magnez, potas wapń, chlor, brom, mangan, jod i żelazo.
 • mikroelementy czyli pierwiastki rzadkie takie jak bor, lit, cynk, miedź, fosfor, arsen, kobalt, chrom, srebro, ołów, bar i nikiel.
 • pierwiastki promieniotwórcze: radon, rad, uran, tor i toron.
 • pierwiastki śladowe: złoto, rtęć i rubid.

Rodzaje wód mineralnych

Wydajność źródeł i skład chemiczny jest zmienny i zależy od warunków atmosferycznych, głębokości złoża, rodzaju podłoża skalnego i ukształtowania terenu,. Te czynniki kwalifikują wody mineralne do następujących grup:

 • Wody siarczkowe - zawierające w jednym litrze ponad 1 mg siarki ogólnej, dającej się oznaczyć jodometrycznie.
 • Wody słonawe - podziemne o mineralizacji ogólnej w przedziale 3-10 g/l, zwane również wodami brakicznymi.
 • Wody słone - podziemne o mineralizacji ponad 10 g/l lecz poniżej 35 g/l. Najczęściej są to wody proste typu Cl-Na, lub złożone typu Cl, SO4, HCO3 -Ca, Na, Mg.
 • Wody glauberskie - lecznicze siarczanowo-sodowe, w których zawartości jonu siarczanowego i sodowego są większe niż 20% sumy anionów i kationów.
 • Wody gorzkie - lecznicze zaliczone do siarczanowych z zawartością magnezu ponad 20%, sumy mvali kationów, są to wody siarczanowo-magnezowe.
 • Wody chłodne - o temperaturze w przedziale 5-20 0C.
 • Wody ciepłe - o temperaturze powyżej 20 0C, zwane także termalnymi.
 • Wody gorące - podziemne o temperaturze 37-42 0C. Wody bardzo gorące o temperaturze 42-100 0C, natomiast powyżej 100 0C, np. wody gejzerów zaliczone są do wód wrzących.
 • Szczawy - pochodzenia infiltracyjnego, nasycone CO2 w ośrodku skalnym na dużej głębokości. Wody typu wodorowęglanowo-ziemno-alkalicznego. Mogą też być wzbogacone w związki żelaza.
 • Zubery - o wysokiej mineralizacji i złożonym składzie chemicznym, są to szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe lub wodorowęglanowo-sodowe. Powstają z mieszania się reliktowych solanek ze szczawami pochodzenia infiltracyjnego.

Porównanie profilu leczenia i ofery dla kuracjuszy w polskich uzdrowiskach:Porozmawiaj na ten temat:

Szukaj u nas


Polecamy

Kontakt

W sprawach publikacji lub reklamy

Email:

Disclaimer

Nasze artykuły chronione sa prawami autorskimi.